Teoria grawitacji Tesli

Teoria grawitacji Tesli

Opublikowano: 30.04.2018 | www.teslalab.eu

Teoria grawitacji wg. Nikola Tesli jest przełomowym dziełem naszej obecnej cywilizacji, zanim napisałem ten artykuł przebyłem długą drogę poznania i zrozumienia. Droga ta prowadzi od starożytności wprost do dnia dzisiejszego, wiedzie nas przez Starożytny Egipt, wysoko rozwiniętą cywilizacje Majów i Azteków. To tam znajdziemy masowo niszczone i bagatelizowane przez archeologów ślady dziedzictwa, które nie jest nam dane.. Legendarna Atlantyda, która z jakiegoś bliżej niewyjaśnionego powodu zaginęła, jest tylko jednym z przykładów jak wielkie i jak ważne to dziedzictwo oraz jak bardzo niewygodne dla niektórych. Zapraszam do lektury.

Kiedy Tesla miał 82 lata, zamiast przemawiać na przyjęciu, wydał pisemne oświadczenie:

 

grawitacja

„Opracowałem dynamiczną teorię grawitacji we wszystkich szczegółach i mam nadzieję, że wkrótce dam to światu. Wyjaśnia przyczyny siły i ruchy ciał niebieskich tak zadowalająco, że położy kres jałowym spekulacjom i fałszywym koncepcjom min. zakrzywionej przestrzeni. Według relatywistów przestrzeń ma tendencję do skrzywienia się z powodu wrodzonej właściwości ciał niebieskich.”

„Przyznanie pozoru rzeczywistości tej fantastycznej idei jest nadal bardzo sprzeczne. Każdemu działaniu towarzyszy odpowiednia reakcja, a skutki tych ostatnich są wprost przeciwne do tych pierwszych.”

Oświadczenie na temat teorii grawitacji zbiegło się z 81 urodzinami Nikola Tesli. W dniu 10 lipca 1937 r., Krytykuje teorię względności Einsteina:

„Przypuśćmy, że ciała działają na otaczającą przestrzeń powodując jej zakrzywienie, wydaje mi się, że zakrzywione przestrzenie muszą reagować na ciała i wywoływać przeciwne efekty, prostując krzywe, ponieważ akcja i reakcja są współistniejące, Wynika z tego, że domniemana krzywizna przestrzeni jest całkowicie niemożliwa – ale nawet gdyby istniała, nie tłumaczyłaby ruchów ciał, jakie zaobserwowano, tylko istnienie pola siły może odpowiadać za ruchy obserwowanych ciał, a cała literatura na ten temat jest daremna i przeznaczona na zapomnienie, podobnie jak wszelkie próby wyjaśnienia działania wszechświata bez rozpoznania istnienia eteru i nieodzownej funkcji, jaką odgrywa w zjawiskach.”

 


grawitacja-3

Pioneer Radio engineer gives viwes on power – New York Herald Tribune in 11 Sep.1932:

„Uważam, że przestrzeń nie może być zakrzywiona z tego prostego powodu, że nie może mieć żadnych właściwości, równie dobrze można powiedzieć, że Bóg ma właściwości. W rzeczywistości ich nie ma, ma tylko atrybuty. Twierdzenie, że w obecności dużych ciał przestrzeń staje się zakrzywiona, jest równoznaczne z poglądem, że coś może działać się z niczego, ja odmawiam podpisania się pod takim poglądem.”

grawitacja-man

Życie Nikoli Tesli (1856 – 1943) obejmowało dwa okresy naukowe: ten z XIX wieku, w którym wszechświat był wypełniony niewidzialną materią, „eterem” oraz XX wieku, w którym widział wszechświat jako pustą próżnię z bitami materii w ruchu losowym. Jako przykład różnicy między tymi dwoma światopoglądami można podać idea elektronu, która została zaproponowana pod koniec XIX wieku. Przedstawia wirujący eter, który skondensował się w materię stałą.

Man’s Greatest Achievement – by Nikola Tesla – New York American – July 6, 1930:

„Substancja pierwotna, rzucona w nieskończenie małe wiry o niezwykłej prędkości, staje się materią. Jeśli siła przestaje działać ruch ustaje, materia zanika i powraca do pierwotnej substancji.”

Mr. Tesla’s vision: How the Electrician’s Lamp of Aladdin May Construct New Worlds – by Nikola Tesla – New York Times – April 21, 1908:

grawitacja-6

„Zgodnie z przyjętą teorią, każdy atom jest stworzony z wiru, wypełniającego całą przestrzeń ruchem wirowym, podobnie jak wir wody w spokojnym jeziorze. Poprzez wirowanie eteru, staje On się materią. Kiedy ruch zostanie zatrzymany, ustanie, pierwotna substancja wraca do poprzedniego stanu. Człowiek może wykorzystać tą energię. Mając odpowiednie środki do tworzenia i zatrzymywania eterycznych wirów, może spowodować powstanie materii. Na jego polecenie, prawie bez wysiłku z jego strony, stare światy znikałyby i powstawałyby nowe, mógł zmieniać wielkość tej planety, kontrolować jej pory roku, dostosowywać odległość od słońca, kierować nią i podróżować w dowolnym kierunku. Mógłby też sprawić, żeby planety zderzałyby się i tworząc słońce i gwiazdy. Światło, mogłoby zapoczątkować życie we wszystkich jego nieskończonych formach, aby spowodować w razie potrzeby narodziny i śmierć. Byłoby to najwspanialszym czynem człowieka, który osiągnąłby mistrzostwo w fizycznym tworzeniu aby wypełniło się ostateczne przeznaczenie.”

The Transformation Of Matter – English Mechanic & World of Science – July 14, 1905


W XIX wieku naukowcy Michael Farady, James Clerk Maxwell i Heinrich Hertz sformułowali teorię opisującą zjawiska elektromagnetyczne. Teoria ta wskazywała, że siły elektryczne i magnetyczne wynikają z oddziaływania pól elektrycznych i magnetycznych istniejących w przestrzeni między ładunkami elektrycznymi. Te ładunki elektryczne zostały wyprodukowane przez eter, który był uważany za zdolny do wywierania sił elektrycznych na zwykłą materię. Hertz wykazał, że poruszające się pola elektromagnetyczne mogą oderwać się od zwykłej materii i rozprzestrzeniać się przez eter jako niezależne fale elektromagnetyczne przenoszące energię. Te fale elektromagnetyczne występują zarówno w formie widzialnej, jak i niewidocznej. Hertz pokazał, że światło widzialne jest jedną z widocznych postaci fali elektromagnetycznej. Niewidzialne fale elektromagnetyczne obejmują fale radiowe, promieniowanie rentgenowskie i mikrofale. Pojęcie fal poruszających się w eterze można porównać do fal, które rozlewają się po stawie po wrzuceniu kamienia do wody. Czochry w stawie mogą być uważane za odpowiednik fal elektromagnetycznych, a woda stojąca jako ekwiwalent eteru. W stawie siła uderzania kamienia w wodę powoduje falowanie. Jedną z rzeczy zastanawiających naukowców czasów Einsteina było to, co dokładnie spowodowało powstanie pól elektromagnetycznych, których niezależny ruch spowodował fale elektromagnetyczne, które uważali za poruszające się w przestrzeni.

Eter uważano za tło w stanie absolutnego spoczynku, przeciwko któremu nastąpił ruch elementów kosmosu. W swoich artykułach w 1905 roku Einstein nie odrzucił w pełni istnienia eteru. Zasugerował jedynie matematyczne traktowanie pewnych problemów relatywistycznych. W 1920 r., Po rozwinięciu ogólnej teorii względności, doszedł do wniosku, że eter powinien istnieć. Fakt ten ma ogromne znaczenie, przywołując wkład Alberta Einsteina. W podręcznikach fizyki brakuje wzmianki o Einsteinie z roku 1920, wymieniono tylko jego artykuły z 1905 roku.

 

ufo

Ether & Relativity – by Albert Einstein – University of Leiden – 5 May 1920:

„Eter w ogólnej teorii względności jest to medium pozbawione wszelkich właściwości mechanicznych i kinematycznych, ale pomaga On w określeniu zdarzeń mechanicznych i elektromagnetycznych”.

Albert Einstein in 1920:

„Zaprzeczając eterowi ostatecznie założono, że pusta przestrzeń nie ma żadnej fizycznej właściwości. Podstawowe fakty mechaniki kwantowej nie harmonizują z tym poglądem.”

Ether and the Theory of Relativity –  by Albert Einstein – Methuen & Co. Ltd, London, in 1922:

„Jak to się dzieje, że obok idei ważkiej materii, która wywodzi się z abstrakcji z życia codziennego, fizycy wpadają na pomysł istnienia innego rodzaju materii, eteru?” Prawdopodobnie należy szukać wyjaśnień w tych zjawiskach, które dały początek teorii działania na odległość i we właściwościach światła, które doprowadziły do teorii falowej „.

„Podsumowując, możemy powiedzieć, że zgodnie z ogólną teorią względności przestrzeń jest obdarzona właściwościami fizycznymi, w tym sensie istnieje eter, zgodnie z ogólną teorią względności przestrzeń bez eteru jest nie do pomyślenia, bo w takiej przestrzeni nie tylko nie byłoby propagacji światła, ale także nie byłoby możliwość istnienia standardów przestrzeni i czasu, ani też żadnych odstępów czasoprzestrzennych w sensie fizycznym. Ale ten eter nie posiada żadnych właściwości charakterystycznych dla ważkich mediów, ponieważ nie składa się z części, które mogą być śledzone w czasie. Idea ruchu nie może być do niego zastosowana „

Zrozumienie eteru jest również ważne dla zrozumienia teorii zjawisk elektromagnetycznych poprzedzających teorię względności Einsteina.

Eksperyment Michelsona-Morleya został opublikowany w 1887 roku przez Alberta A. Michelsona i Edwarda W. Morleya i występował na uniwersytecie Case Western Reserve University w Cleveland w stanie Ohio. Porównał on prędkość światła w prostopadłych kierunkach, próbując wykryć względny ruch materii przez stacjonarny eter światła („wiatr eteru”). Negatywne wyniki są generalnie uważane za pierwsze mocne dowody przeciwko rozpowszechnionej teorii eteru i zainicjowały linię badań, która ostatecznie doprowadziła do szczególnej teorii względności, w której stacjonarna koncepcja eteru nie odgrywa żadnej roli. Eksperyment został nazwany „punktem wyjścia dla teoretycznych aspektów Drugiej Rewolucji Naukowej”.

 

q-a-t

The Eternal Source of Energy of the Universe , Origin and Intensity of Cosmic Rays – New York – October 13, 1932 and Prepared Statement of Tesla (wywiad prasowy z okazji 81 urodzin):

„Nie ma więcej energii w materii niż ta otrzymana ze środowiska”

Nikola Tesla Talks Of The Future Of The Greatest Problems Now Confronting The Scientific World – New York Press – March 2, 1913

P: Co sądzisz o Rad (Ra, łac. radium) i perspektywy, które otwierają na przyszłość?

„Moje poglądy na ten temat prawdopodobnie nie zgadzają się z poglądami wielu ludzi nauki, którzy poświęcili się tej gałęzi dochodzenia. Może nie być ogólnie wiadome, że w moich artykułach opublikowanych w Electric Rview w New Yorkv w latach 1896 – 1897 na długo przed odkryciem Marii Curie, wykazałem istnienie i opisałem najistotniejsze właściwości emanacji tej samej natury. Moje poglądy zostały wówczas odebrane ze sceptycyzmem, ale cieszę się, iż mogę powiedzieć, że teraz są adoptowane. Nie widzę powodu do zmiany opinii, które wtedy wyraziłem. Tak zwane emanacje radu nie są zjawiskiem odosobnionym, ale są uniwersalne. Według moich pomysłów nie ma takiego pierwiastka jak rad czy polon, chociaż analiza spektralna, teoria Mendelejewa i różne obserwacje eksperymentalne wspierają ten nowoczesny pogląd. Uważam, że w tej kwestii opinia naukowa jest w błędzie, podobnie jak sto lat temu zakładali, że istnieje substancja taka jak flogiston odpowiedzialny za spalanie, dopóki Lavoisiere nie odkrył tlenu. Podobnie jest z manifestacjami radu, prawdopodobnie wynikają z działania uniwersalnego medium na pewną substancję lotną . Znaczna część spekulacji w oparciu o badania Marii Curie jest ślepym zaułkiem, ponieważ leży w bezpośredniej sprzeczności z zasadami dzieła stworzenia i natury. Twierdzenia niektórych entuzjastów, że to możliwość przyszłego rozwoju mocy, to nic innego, jak tylko niebezpieczny sen. Ale faktem jest, że jesteśmy w obecności nowych i cudownych efektów, których badanie prowadzi nas stopniowo do lepszego i głębszego zrozumienia mechanizmu wszechświata.”

Harnessing Nature – Can The Free Energy Of Space Be Utilized? – Scientific American Apr 5, 1913

Eksperymenty przeprowadzone przez pana Nikola Teslę z siłami elektromotorycznymi 2.000.000 woltów przekonały go, że jeśli można wyprodukować 100 000 000 woltów, możliwe byłoby rozbicie struktury atomowej dowolnego pierwiastka i uwolnienie w ten sposób pewnej ilości energii. „Ale” – powiedział twórca tego artefaktu – „Nawet jeśli uda się dokonać tego wyczynu i uwolnić wystarczającą ilość energii, wciąż pozostaje niezwykle trudny problem z opracowaniem sposobu wykorzystania tej energii w praktyczny sposób.”

 

q-a-t-3

Tesla, 75, Predicts New Power Source – New York Times – July 5th, 1931

Kiedy i gdzie zamierzasz oficjalnie ogłosić swoje nowe odkrycia? został zapytany wynalazca.

„Te odkrycia nie przyszły do mi do głowy w ciągu nocy, ale w wyniku intensywnych badań i eksperymentów które prowadzę od prawie trzydziestu sześciu lat, naturalnie pragnę jak najszybciej przekazać fakty światu, ale chciałbym również przedstawić je w formie gotowej, może to zająć kilka miesięcy lub kilka lat.”

„W moich eksperymentach zdezintegrowałem atomy z wysokoparametrową lampą próżniową, którą wypuściłem w 1896 r., uważam to za jeden z moich największych wynalazków, operowałem nią pod ciśnieniem od 4 000 000 do 18 000 000 V. Ostatnio zaprojektowałem aparat do 50 000 000 woltów, który powinen przynieść wiele wyników ważnych dla nauki.”

Statement of Tesla Relating to Force and Matter – April 15, 1932:

Oto twierdzenie Tesli dotyczące siły i materii, teorii Einsteina i własnej teorii grawitacji Tesli. Dzięki uprzejmości Nikoli Tesli Papers, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University.

„Dużo czytamy o przemianie materii w siłę i przemianę materii w kosmiczne promienie. To jest absurd. Jest to to samo, co powiedzenie, że ciało może zostać przemienione w umysł, a umysł w ciało. Wiemy, że umysł funkcjonuje w ciele, a w ten sam sposób siła funkcjonuje w materii. Bez ciała nie ma umysłu, bez materii nie ma siły.

Einstein od lat opracował formuły wyjaśniające mechanizmy kosmosu. W ten sposób przeoczył ważny czynnik, mianowicie fakt, że niektóre ciała niebieskie wzrastają w oddaleniu od słońca. Jest to to samo, co pisanie listu biznesowego i zapomnienie tematu, o którym chcesz napisać. Aby wyjaśnić to zjawisko, Einstein wymyślił ilość „lambda”.


Moja teoria grawitacji doskonale wyjaśnia to zjawisko.

Tesla Cosmic Ray Motor May Transmit Power ‚Round Earth – Brooklyn Eagle – July 10, 1932, John J. A. O’Neill:

„Atrakcyjnymi cechami Promieni Kosmicznych jest ich niezmienność – spływają na nas przez całe 24 godziny, a jeśli instalacja zostanie opracowana w celu wykorzystania ich mocy, nie będzie wymagać urządzeń do magazynowania energii, jaka byłaby konieczna w urządzeniach wykorzystujących wiatr, fale lub światło słoneczne.”

„Wszystkie moje badania zdają się wskazywać na to, że są to małe cząstki, z których każdy ma tak mały ładunek, że usprawiedliwiamy się nazwaniem ich neutronami, poruszającymi się z dużą prędkością przekraczającą prędkość światła.”

„Ponad 25 lat temu rozpocząłem wysiłki zmierzające do wykorzystania promieni kosmicznych i mogę teraz stwierdzić, że udało mi się uruchomić urządzenie napędzane za ich pomocą”.

 

                  promienie-kosmiczne

German Cosmic Ray Theory Questioned – New York Herald Tribune – March 3, 1935

„Światło to ruch falowy o określonej prędkości, określony przez siłę sprężystości i gęstość ośrodka Promienie kosmiczne to cząstki materii, których prędkość zależy od siły i masy napędzającej i może być znacznie mniejsza lub większa od światła „.

„Promienie kosmiczne, generowane podczas maksymalnej jasności gwiazdy, mogą dotrzeć do miejsca wiele stuleci prędzej czy później niż światło, stosownie do ich prędkości.”

New York Sun, 12 lipca 1937 r., Str. 6

„Energia kinetyczna i potencjalna ciała jest wynikiem ruchu i określona iloczynem jego masy i kwadratu jego prędkości. Niech masa zostanie zmniejszona, energia zostanie zmniejszona o tę samą proporcję. Jeśli zostanie zredukowany do zera, energia jest również równa zeru dla dowolnej skończonej prędkości.”

Moje badania zdają się wskazywać na to, że są małe cząstki, z których każda ma tak mały ładunek, że usprawiedliwiamy się nazwaniem ich neutronami, poruszającymi się z dużą prędkością przekraczającą prędkość światła.Ponad 25 lat temu rozpocząłem wysiłki zmierzające do wykorzystania promieni kosmicznych i mogę teraz stwierdzić, że udało mi się uruchomić urządzenie napędzane za ich pomocą.

2 wypowiedzi

  1. Fenix pisze:

    9-1=8+1=9*9=81 81>000000000<9 :9=1-9 itp. z liczbami ujemnymi

  2. Fenix pisze:

    87654321 – 0 + 12345678 połączyć wyniki możenie 9 to dwie elipsy przecinające się wzajemnie , obiegające „0” ruch , razy X na górze i X na dole , ruch powoduje wyrzut cząstki dodatniej, wytrącenie ujemnej, wytworzenie czarnej dziury.

Dodaj komentarz